Zákaznická linka: +420 737 657 774

Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi společností CHARMI s.r.o., IČ 09709444, se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23345 (dále jen „prodávající") a kupujícím, a platí při prodeji zboží prodávajícího v internetovém obchodě www.charmi.cz (dále jen „internetový obchod prodávajícího").

2. VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před těmito VOP přednost.

3. Objednávkou kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.

4. VOP mohou být prodávajícím kdykoliv upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se netýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění VOP. Kupní smlouva se řídí VOP účinnými ke dni platné objednávky zboží kupujícího.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

1. Prodávající tímto kupujícímu sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího se neliší od základní sazby prostředků komunikace na dálku dle operátora kupujícího; prodávající si žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku neúčtuje
 2. o případné povinnosti uhradit kupní cenu zboží před jeho převzetím kupujícím (zálohu) je vždy kupující informován při objednání zboží; pokud v objednávce není údaj o záloze uveden, není záloha prodávajícím vyžadována
 3. prodávající uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění nebo uzavřené na dobu neurčitou, pouze po individuální dohodě s kupujícím; v této individuální dohodě s kupujícím informuje prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy o nejkratší době, po kterou bude smlouva strany zavazovat, a dále o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je jeden měsíc, pokud je cena neměnná, a dále údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží
 4. cena zboží na v internetovém obchodě prodávajícího je uváděna včetně DPH a včetně všech poplatků stanovených zákonem, a to vyjma nákladů na dodání zboží; náklady na dodání zboží se liší podle způsobu dodání zboží, který volí kupující v objednávce; náklady na balení a dodání zboží jsou uvedené v sekci Doprava a poštovné
 5. kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  3. smlouvu, jejímž předmětem plnění je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
 6. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou
 7. kupující má v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část kupní ceny v případě, že předmětem smlouvy je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 8. pokud má kupující jakoukoliv stížnost na prodávajícího, může tuto uplatnit emailem na barbora.majchrakova@charmi.cz. V případě, že nebude stížnost kupujícího prodávajícím řádně vyřešena, může se prodávající využít mimosoudní cestu řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz, https://adr.coi.cz), se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00
 9. prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Uzavření kupní smlouvy

1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen tohoto zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Internetový obchod prodávajícího dále obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace jsou platné pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území České republiky.

3. Umístění nabízeného zboží prodávajícího v internetovém obchodě prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je jednostranným úkonem kupujícího, kterým dochází k uzavření kupní smlouvy. Objednávku činí kupující prostřednictvím objednávkového formuláře.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno údaje v objednávce zkontrolovat a měnit. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její přijetí kupujícímu potvrdí na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Součástí potvrzení objednávky jsou tyto VOP.

6. Kupující může rovněž učinit objednávku zboží telefonicky.

Kupní smlouva

1. Kupní smlouvou vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu požadované zboží a kupujícímu povinnost za dodané zboží uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

4. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 5-ti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná žádným třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

5. Určité zboží nemá prodávající skladem. Toto zboží je označeno „Na objednávku".

6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným uhrazením kupní ceny zboží.

Přeprava a dodání zboží

1. Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající zboží kupujícímu odeslat, odevzdá kupujícímu věc ve chvíli, jakmile mu ji předá přepravce.

2. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

3. Není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí. Nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování zboží.

5. Zboží je možné převzít několika způsoby, a to:

 1. osobně na adrese sídla prodávajícího
  1. zboží může převzít pouze kupující, který se při převzetí zboží musí dostatečně identifikovat
  2. o možnosti převzít zboží a době, kdy je možné zboží převzít, prodávající kupující vyrozumí na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce
  3. kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto prodávajícímu oznámit; kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou; pokud takto poškozené zboží kupující převezme, je nezbytné poškození popsat písemně při převzetí zboží
 2. zasláním prostřednictvím přepravce
  1. cena přepravy se řídí ceníkem dopravy aktuálním v den objednávky zboží kupujícím a dostupným v sekci Doprava a poštovné
  2. informaci o odeslání zboží obdrží kupující na adresu své elektronické pošty uvedené v objednávce
  3. kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží zkontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci; kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je například neúplná nebo poškozená; pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce; neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na emailovou adresu barbora.majchrakova@charmi.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu poštou nebo emailem
 3. zasláním prostřednictvím elektronické pošty - pouze při objednávce návodů bez jiného zboží
  1. zboží bude odesláno na adresu elektronické pošty kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny zboží
 4. Zasláním doporučeným psaním
  1. pouze při objednávce vzorků bez jiného zboží
  2. informaci o odeslání zboží obdrží kupující na adresu své elektronické pošty uvedené v objednávce

Dodací lhůta

1. Zboží na skladě

 1. při platbě bankovním převodem expeduje prodávající zboží kupujícímu, případně zboží připraví kupujícímu k osobnímu odběru, do 5 pracovních dnů od úplného uhrazení kupní ceny zboží ze strany kupujícího. Úhradou zboží se rozumí připsání částky odpovídající kupní ceně zboží na bankovní účet prodávajícího
 2. v případě způsobu úhrady kupní ceny na dobírku je zboží expedováno do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího
 3. v případě platby v hotovosti při nákupu je zboží připraveno k převzetí do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího

2. Zboží na objednávku

 1. při platbě bankovním převodem expeduje prodávající zboží kupujícímu, případně zboží připraví kupujícímu k osobnímu odběru, do 30 dnů od úplného uhrazení kupní ceny zboží ze strany kupujícího. Úhradou zboží se rozumí připsání částky odpovídající kupní ceně zboží na bankovní účet prodávajícího
 2. v případě způsobu úhrady kupní ceny na dobírku je zboží expedováno do 30 dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího
 3. v případě platby v hotovosti při nákupu je zboží připraveno k převzetí do 30 dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího

Úhrada kupní ceny

1. Způsob úhrady kupní ceny volí kupující v objednávce zboží.

2. Prodávající akceptuje tyto způsoby úhrady kupní ceny zboží:

 1. platba předem bankovním převodem
 2. platba v hotovosti při nákupu
 3. platba na dobírku při doručení zboží

3. Ke kupní ceně budou kupujícímu připočteny náklady na dopravu zvoleného zboží.

4. Akční cena platí vždy do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

5. Daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy slouží zároveň jako dodací list.

6. Splatnost kupní ceny v případě platby bankovním převodem nebo platební kartou je 14 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

7. V případě platby bankovním převodem či platební kartou hradí kupující veškeré bankovní poplatky tak, aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2. Odstoupit je možné elektronickou poštou na adrese barbora.majchrakova@charmi.cz nebo korespondenčně na adrese sídla prodávajícího. Prodávající bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy kupujícímu potvrdí.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení do smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

4. Při odstoupení od smlouvy by měl kupující vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jaké zboží převzal.

5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li prodávajícímu vrátit zboží v tom stavu, ve kterém je obdržel. To neplatí:

 1. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky zboží za účelem zjištění vady zboží
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, z níž měl z použití věci prospěch.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu zboží. Odstoupení od kupní smlouvy činí prodávající písemně. Za písemné se považuje i odstoupení doručené na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.

Odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

4. Kupující podle možnosti věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci.

6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Záruka

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, to však neplatí

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla tato nižší cena ujednána
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

2. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající kupujícímu ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se všemi údaji potřebnými pro uplatnění záruky.

3. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list), který obsahuje obchodní firmu, IČ a sídlo prodávajícího, a dále data prodeje a specifikaci výrobku včetně jeho ceny.

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu či záručního listu. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, předloží též doklad o reklamaci.

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným či vadným použitím zboží, dále mechanickým poškozením zboží, běžným opotřebením zboží, použitím zboží v rozporu s návodem k použití či s pokyny výrobce, neodbornou péčí o zboží či jiným nesprávným jednáním kupujícího, poškozením živly či vyšší mocí.

7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této vady se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.

9. Kupující má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění oprávněných práv z odpovědnosti za vady, které byly vynaloženy skutečně a účelně.

10. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

11. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost.

Reklamační řád

1. Kupující může zboží reklamovat osobně na adrese sídla prodávající nebo zboží odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího. Při odeslání zboží by zboží mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, dostatečné kontaktní údaje kupujícího a zvolení způsobu vyřízení reklamace.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 2. na odstranění vady opravou věci
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného dokladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

4. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jako by vadné plnění bylo nepodstatným porušením smlouvy.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Ochrana osobních údajů

1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí, dopravou či platebním stykem týkajících se objednaného zboží či speciálních marketingových akcí.
Adresa elektronické pošty kupujícího je dále předávána do programu "Ověřeno zákazníky" provozovaného na portálu www.heureka.cz společností Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ 02387727, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, jako zpracovateli osobních údajů za účelem provozování služby "Ověřeno zákazníky".

3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa bydliště
 3. adresa elektronické pošty
 4. telefonní číslo

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět prodávajícímu správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.

6. Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí takové doby budou osobní údaje kupujícího uchovávány pouze pro účely statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

7. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující dává objednávkou zboží prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely specifikované v tomto článku, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaného na adresu prodávajícího nebo do uplynutí doby dle bodu 6) tohoto článku. Za písemnou se v tomto případě považuje i forma elektronická.

9. Prodávající tímto informuje kupujícího, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo přístupu k těmto osobním údajům, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na adresu prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20.1.2015

+